2012 nî

Sè-kí: 20 sè-kí · 21 sè-kí · 22 sè-kí
Nî-tāi: 1990 nî-tāi 2000 nî-tāi · 2010 nî-tāi · 2020 nî-tāi 2030 nî-tāi
: 2007 2008 2009 2010 2011 · 2012 nî · 2013 2014 2015 2016 2017

Sū-kiāⁿSiu-kái

1 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 1 goe̍h

2 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 2 goe̍h

3 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 3 goe̍h

4 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 4 goe̍h

5 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 5 goe̍h

6 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 6 goe̍h

7 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 7 goe̍h

8 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 8 goe̍h

9 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 9 goe̍h

10 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 10 goe̍h

11 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 11 goe̍h

12 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2012 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Siong-koanSiu-kái