chhian-liân-kí: 3 chhian-liân-kí
sè-kí: 20 sè-kí | 21 sè-kí | 22 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1980 nî-tāi | 1990 nî-tāi | 2000 nî-tāi | 2010 nî-tāi | 2020 nî-tāi | 2030 nî-tāi | 2040 nî-tāi
: 2008 nî | 2009 nî | 2010 nî | 2011 nî | 2012 nî | 2013 nî | 2014 nî | 2015 nî | 2016 nî | 2017 nî | 2018 nî
2013 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sîn
kàu
Kùi-sū
Gregorius le̍k 2013 nî
MMXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 13 kang
Hu̍t-le̍k 2557 nî
Tō-kàu-le̍k 4710 nî
Hoê-le̍k 1434~1436
Ji̍t-pún Pêng-sêng (平成) 25 nî
Hông-kì 2673 nî
Tân-kì 4346 nî
Bîn-kok 102 nî
Chú-thé-le̍k 102 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5773~5774
Se-chōng-le̍k iông chúi lêng (chu pho 'brug)
kàu
im chúi choâ (chu mo sbrul)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 2068 – 2069
- Shaka Samvat 1935 – 1936
Iran le̍k 1391 – 1392
Runic le̍k 2263
Assyria le̍k 6763 nî
Ethiopia le̍k 2007~2008
Pò͘-tek-le̍k 154 nî

2013 nîGregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī sî-kan chhò-gō͘.

Sū-kiāⁿ

siu-kái

1 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 1 goe̍h

2 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 2 goe̍h

3 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 3 goe̍h

4 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 4 goe̍h

5 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 5 goe̍h

6 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 6 goe̍h

7 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 7 goe̍h

8 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 8 goe̍h
  • 8 goe̍h 18 ji̍t: Ji̍t-pún Sakurajima (桜島, ‘Eng-tó’) hé-soaⁿ po̍k-hoat, hé-soaⁿ-hu phùn koân gō͘-chheng bí.
  • 8 goe̍h 20 ji̍t: Ai-ki̍p chèng-hú tāi-pó͘ Muslim Hiaⁿ-tī-hōe ê chòe-koân léng-tō-chiá Mohamed Badie.
  • 8 goe̍h 21 ji̍t: Khin-tō͘ hong-thai Đồ mi (潭美, Trami) thong-kòe Tâi-oân.
  • 8 goe̍h 22 ji̍t: Tiong-kok Chè-lâm tiong-kip hoat-īⁿ sím-lí Po̍͘h Hi-lâi ê tham-u, siu-hóe kap lām-iōng chit-koân. Ū-tēng liân-sím nn̄g-kang.
  • 8 goe̍h 23 ji̍t: Oân-kang chiah sì-kò͘-goe̍h ê Ngó͘-Iûⁿ Ko-kè Ko-sok-kong-lō͘ chhut-hiān li̍h-phāng. Li̍h-phāng hoat-hiān tī chiūⁿ-pak ê Nâ-kháu lō͘-toān. Siōng-tn̂g ê li̍h-phāng 30 bí.
  • 8 goe̍h 23 ji̍t: Tâi-pak chhī-gī-oân Lōa Sò͘-jû, in-ūi khan-siap 'Thài-ke̍k Siang-chhiⁿ' pè-àn, pī siu-ah 146 kang liáu-āu, í chi̍t-chheng gō͘-pah-bān kho͘ kau-pó.
  • 8 goe̍h 16 ji̍t: Ai-ki̍p ê Muslim Hiaⁿ-tī-hōe hoat-khí chi̍t-lé-pài ê choân-kok khòng-gī.
  • 8 goe̍h 26 ji̍t: Sū-lī-a tong-kio̍k tông-ì hō͘ Liân-ha̍p-kok tiau-cha-goân chiam-tùi hòa-ha̍k-bú-khì sū-kiāⁿ chìn-hêng tiau-cha.
  • 8 goe̍h 28 ji̍t: Eng-Bí lióng-kok goân-siú chèng-si̍t Sū-lī-a chèng-hú iōng hòa-ha̍k bú-khì kong-kek ka-kī ê jîn-bîn.

9 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 9 goe̍h

10 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 10 goe̍h

11 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 11 goe̍h

12 goe̍h

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2013 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Ji̍t-chì

siu-kái
2013 nî
1 goe̍h 2 goe̍h 3 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
4 goe̍h 5 goe̍h 6 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
7 goe̍h 8 goe̍h 9 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10 goe̍h 11 goe̍h 12 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Chham-khó chu-liāu

siu-kái