2013 nî

Sè-kí: 20 sè-kí · 21 sè-kí · 22 sè-kí
Nî-tāi: 1990 nî-tāi 2000 nî-tāi · 2010 nî-tāi · 2020 nî-tāi 2030 nî-tāi
: 2008 2009 2010 2011 2012 · 2013 nî · 2014 2015 2016 2017 2018

Sū-kiāⁿSiu-kái

1 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 1 goe̍h

2 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 2 goe̍h

3 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 3 goe̍h

4 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 4 goe̍h

5 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 5 goe̍h

6 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 6 goe̍h

7 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 7 goe̍h

8 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 8 goe̍h
  • 8 goe̍h 18 ji̍t: Ji̍t-pún Sakurajima (桜島, ‘Eng-tó’) hé-soaⁿ po̍k-hoat, hé-soaⁿ-hu phùn koân gō͘-chheng bí.
  • 8 goe̍h 20 ji̍t: Ai-ki̍p chèng-hú tāi-pó͘ Muslim Hiaⁿ-tī-hōe ê chòe-koân léng-tō-chiá Mohamed Badie.
  • 8 goe̍h 21 ji̍t: Khin-tō͘ hong-thai Đồ mi (潭美, Trami) thong-kòe Tâi-oân.
  • 8 goe̍h 22 ji̍t: Tiong-kok Chè-lâm tiong-kip hoat-īⁿ sím-lí Po̍͘h Hi-lâi ê tham-u, siu-hóe kap lām-iōng chit-koân. Ū-tēng liân-sím nn̄g-kang.
  • 8 goe̍h 23 ji̍t: Oân-kang chiah sì-kò͘-goe̍h ê Ngó͘-Iûⁿ Ko-kè Ko-sok-kong-lō͘ chhut-hiān li̍h-phāng. Li̍h-phāng hoat-hiān tī chiūⁿ-pak ê Nâ-kháu lō͘-toān. Siōng-tn̂g ê li̍h-phāng 30 bí.
  • 8 goe̍h 23 ji̍t: Tâi-pak chhī-gī-oân Lōa Sò͘-jû, in-ūi khan-siap 'Thài-ke̍k Siang-chhiⁿ' pè-àn, pī siu-ah 146 kang liáu-āu, í chi̍t-chheng gō͘-pah-bān kho͘ kau-pó.
  • 8 goe̍h 16 ji̍t: Ai-ki̍p ê Muslim Hiaⁿ-tī-hōe hoat-khí chi̍t-lé-pài ê choân-kok khòng-gī.
  • 8 goe̍h 26 ji̍t: Sū-lī-a tong-kio̍k tông-ì hō͘ Liân-ha̍p-kok tiau-cha-goân chiam-tùi hòa-ha̍k-bú-khì sū-kiāⁿ chìn-hêng tiau-cha.
  • 8 goe̍h 28 ji̍t: Eng-Bí lióng-kok goân-siú chèng-si̍t Sū-lī-a chèng-hú iōng hòa-ha̍k bú-khì kong-kek ka-kī ê jîn-bîn.

9 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 9 goe̍h

10 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 10 goe̍h

11 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 11 goe̍h

12 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2013 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Siong-koanSiu-kái