Brian Carey Goodwin (1931 nî —) sī Canada Montréal chhut-sì ê sò͘-ha̍k-ka kiam seng-bu̍t-ha̍k-ka. Tī McGill Tāi-ha̍k tha̍k-chheh, boé--á poaⁿ khì Liân-ha̍p Ông-kok, tī Open Tāi-ha̍k chò kàu-siū, 1992 nî thè-hiu, liáu-āu koh khì tī Devon ê Schumacher Ha̍k-īⁿ kà-chheh. Goodwin sī lí-lūn seng-bu̍t-ha̍k (theoretical biology) ê khai-ki-chó͘ chi it, thê-chhiòng ēng sò͘-ha̍k kap bu̍t-lí ê hong-hoat lâi gián-kiù seng-bu̍t-ha̍k. Goodwin bat chham-ú chhòng-li̍p Santa Fe Gián-kiù-īⁿ. I koàn-sì ùi ho̍k-cha̍p hē-thóng ê kak-tō͘ lâi kái-tho̍k seng-bu̍t-ha̍k, chù-sim hêng-thài-hêng-sêng (morphogenesis) chham ián-hoà ê koan-hē, jīn-ûi chū-jiân soán-te̍k ê chok-iōng bô hiah tiōng-iàu. Goodwin mā thê-chhiòng kóng kho-ha̍k kap jîn-bûn (humanities) ài kiat-ha̍p.