Kiribati dollarKiribati ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī KID.

Kiribati dollar
Kiribati dollar

Kiribati dollar ê gîn-kak-á
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé KID (hui-koaⁿ-hong)
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 cent
Kì-hō $
cent ¢
Gîn-phiò
Gîn-kak-á 5¢, 10¢, 20¢, 50¢, $1, $2
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Kiribati (kap Ò-chiu dollar)
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Ò-chiu Chún-pī Gîn-hâng
 Bāng-chām www.rba.gov.au
Chō-pè-kio̍k Ông-ka Ò-chiu Chō-pè Kio̍k
 Bāng-chām www.ramint.gov.au
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 0.5%
 Chu-liāu [1]
Hoē-lu̍t koà-kau Ò-chiu Ò-chiu dollar (chiàu gia̍h-bīn)

Chham-khó

siu-kái
  1. The World Factbook, 2005 est.