Kng-phe[1] (光批; -phoe) ia̍h-sī bêng-sìn-phìⁿ (hôa. 明信片), he̍k-chiá Ia̍p-su[2], sī chi̍t khoán iōng kāu-chhoá chò-chiâⁿ ê phoe, bô su-iàu phoe-lông, ti̍t-chiap tah iû-phiò tio̍h ē-sái kià.

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "光批". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). ; ké-soeh sī "ēng ia̍p-su siá ê phoe."
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "葉書". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).