Koâⁿ-thiⁿ ūn-tōng

Koâⁿ-thiⁿ ūn-tōng (Eng-bûn: winter sport) sī tī seh ia̍h-sī peng ê téng-bīn chìn-hêng ê ūn-tōng; it-poaⁿ sī tī koâⁿ-thiⁿ chiông-sū.

Chhu-seh ê tiûⁿ-só͘