Koân-kut

Koân-kut (Latin-gí: Os zygomaticum, Os jugale) sī thâu-koà-kut ê chi̍t hūn, sio̍k kî-tiong gân-bīn-kut, sī gán-o ê pō͘-hūn pian-khng, chhi-chhî lâng ê chhùi-phoé.

9: koân-kut