Thâu-koà-kut (Eng-gí: skull) sī tōng-bu̍t kut-thâu ê tsi̍t pōo-hūn, hun náu-thâu-koà (cranium) kah hā-go̍k-kut (mandible); mā ē-tàng hun náu-thâu-koà kah gân-bīn-kut (facial bones) nn̄g pōo-hūn (nngkhuan hun-luī "nê ênhâ tu-koà" huān-uî bô-kâng).

Thâu-koà-kut ê siông-sè kò͘-chō:
1. Chêng-thâu-kut (Os frontale)
2. Lô͘-téng-kut (Os parietale)
3. Phīⁿ-kut (Os nasale)
4. Su-kut (Os ethmoidale)
5. Lūi-kut (Os lacrimale)
6. Ô͘-tia̍p-kut (Os sphenoidale)
7. Āu-thâu-kut (Os occipitale)
8. Jiap-su-kut (Os temporale)
9. Koân-kut (Os zygomaticum)
10. Siōng-go̍k-kut (Maxilla)
11. Hā-go̍k-kut (Mandibula)