Koaⁿ

(Tùi Koaⁿ-chōng choán--lâi)

Kan-sia̍p chi̍t ê chit-gia̍p--ê ì-sù, chhiáⁿ khoàⁿ koaⁿ-oân.

Jîn-lūi ê koaⁿ kap táⁿ, ùi ē-té-bīn khoàⁿ.

Koaⁿ ia̍h koaⁿ-chōngchek-chui tōng-bu̍t ê 1 chióng khì-koan. Koaⁿ tī sin-tîn-tāi-siā chin tiōng-iàu, koh ē-tàng lia̍p-chek koaⁿ-thn̂g (glycogen), ha̍p-sêng hoeh-chiuⁿ nn̄g-pe̍h-chit (plasma protein), kái-to̍k, ... téng-téng. Siau-hoà ài ēng--tio̍h ê táⁿ-chiap (bile) mā sī koaⁿ leh hū-chek chè-chō.