Hūi-tō͘

(Tùi Lâm-pak-hūi choán--lâi)


Hūi-tō͘ (Eng-gí: latitude) sī siat-sú ùi kok só͘-chāi ūi chi̍t-tiâu thàng tē-kiû tiong-sim ê chi̍t-tiâu ti̍t-soàⁿ, kok só͘-chāi chit-tiâu ti̍t-soàⁿ kah tē-kiû lî Lâm-ke̍k Pak-ke̍k chit-nn̄g-tiám kāng kū-lî ê phoah-pêng-bīn só͘ gia̍p-chhut--lâi hit-gê kak-tō͘.

Kok-chè kong-tēng tē-kiû lî lâm-pak-ke̍k nn̄g-tiám kāng kū-lî ê phoah-pêng-bīn chiu-ûi hit-se̍h sī 0-tō͘. Hiòng-pak khai-sí sǹg kah 0-tō͘-soàⁿ pêng-hêng tang-sai-hiòng ê soàⁿ lán kā i kiò-chò "pak-hūi", hiòng-lâm khai-sí sǹg kah 0-tō͘-soàⁿ pêng-hêng tang-sai-hiòng ê soàⁿ lán kā i kiò-chò "lâm-hūi", lâm-pak kok ū 90-tō͘.