Lâu Khé-siông (劉啟祥, 1910 nî 2 goe̍h 3 ji̍t – 1998 nî 4 goe̍h 27 ji̍t) sī Tâi-oân ê ōe-ka. I sī siāng-chá khì Hoat-kok ha̍k-si̍p koè-oē ê Tâi-oân-lâng chi it.

Lâu Khé-siông tī Hoat-kok ha̍k-si̍p sî ê siōng, i tng teh tùi Édouard Manet ê chok-phín Olympia o̍h-khoán.

Lâu Khé-siông tī Tâi-lâm-koān ê Liú-iâⁿ chhut-sì, 1920 nî-tāi khì Ji̍t-pún tha̍k-chheh, 1930 nî-tāi koh khí Hoat-kok o̍h bí-su̍t, 1940 nî-tāi tńg Ji̍t-pún kap Tāi-oân, 1950 nî-tāi liáu-āu tī Tāi-oân ê Ko-hiông hoat-tián bí-su̍t oa̍h-tāng.

Lâi-le̍k

siu-kái

1923 nî tùi kong-ha̍k-hāu chut-gia̍p liáu-āu, Lâu--sī to̍h tòe i-ê ji-chí-hu kòe Ji̍t-pún pún-thó͘, ùi hia thak Aoyama Ha̍k-īⁿ (青山學院) ê tiong-o̍h-pō͘, koh tām Kawabata Ōe-ha̍k-hāu lēng-gōa o̍h kòe-ūi kang-gē. Hit tang chūn i sī khah ha̍h-ì bí-su̍t-ka thoân-thé Jī-kho-hōe (二科會) ê gē-su̍t hong-khì[1].

Chham-khó

siu-kái
  1. 王馨純 (2011). "劉啟祥藝術風格養成:留歐時期與羅浮宮館藏之馬內、塞尚作品互動下的創作". 造形藝術學刊.