Lé-tn̂g (禮堂) sī chi̍t keng kiàn-tio̍k-bu̍t lāi-pō͘ the̍h-lâi kí-hêng gî-sek kap chò siā-kau oa̍h-tāng ê toā pâng-keng. Lé-tn̂g ê ki-pún siat-si sī ū chi̍t ê bú-tâi.

Ha̍k-hāu ê lé-tn̂g