Lêng-hûn im-ga̍k

(Tùi Lêng-hûn-ga̍k choán--lâi)

Lêng-hûn im-ga̍k he̍k-chiá-sī kóng lêng-hûn-ga̍k sī 1 chióng im-ga̍k ê khoán-sek. Ki-pún-tek thang kóng sī pán-liâu kap bu-lù-suh (R&B) lāi-té ê 1 ki.

Goân-khí-thâu, sī 1950 nî-tāi kàu 1960 nî-tāi chho͘-kî, tī Bí-kok ê Hui-chiu-è hok-im im-ga̍k kap bu-lù-suh hoat-tián--chhut-lâi-ê im-ga̍k thé-hē. Keng-koè chi̍t-toāⁿ sî-kan liáu-āu, choaⁿ-á ùi pán-liâu kap bu-lù-suh ê im-ga̍k khoán-sek--ni̍h hông lēng-goā hō-miâ, piàn-chò lán chit-má kóng ê lêng-hûn im-ga̍k. In-ūi thâu-chêng chit-ê khí-tì, beh khui-phoà lêng-hûn im-ga̍k kap pán-liâu kap bu-lù-suh cheng-chha tī toh, ū khah oh kóng, chiâⁿ chē im-ga̍k ê hun-lūi ia̍h kui-khì kā in hē chò-hoé.

Mā ū lâng jīn-ûi lêng-hûn im-ga̍k khêng-si̍t tō-sī pán-liâu kap bu-lù-suh hām hok-im im-ga̍k thàu-lām ê im-ga̍k khoán-sek, kin-kì Iô-kún-ga̍k Bêng-jîn Tông ê tēng-gī, lêng-hûn im-ga̍k sī "Ùi Bí-kok o͘-lâng ê keng-giām--ni̍h sán-seng ê im-ga̍k, thàu-koè kā hok-im im-ga̍k, pán-liâu kap bu-lù-suh chò choán-oāⁿ, piàn-chò liâu-phah tāng, piáu-hiān sè-sio̍k ê khoán-sek."