Lí-sèng chú-gī

(Tùi Lí-sèng Chú-gī choán--lâi)
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Lú-sèng chú-gī.

Lí-sèng chú-gī (Eng-gí: Rationailsm) sī lia̍h lí-sèng chòe tì-sek--ê chú-iāu goân-thâu kap chhì-giām--ê koan-tiám, iah-sī kiû lí-sèng tòng-chòe tì-sek iah-sī chèng-tong-hoà--ê lâi-goân--ê khoàⁿ-hoat.

Chham-khó

siu-kái