Lí Siong-ún (李商隱; 813 nî  – 858 nî ) sī chi̍t ūi Tiong-kok Tông-tiâu bóe-kî ê si-jîn; piáu-jī Gī-san (義山), hō Gio̍k-khe-seng (玉谿生) kap Hoân-lâm-seng (樊南生).

Lí Siong-ún