Lô-má Ông-kok

Lô-má Ông-kok, mā thang hō ông-chèng sî-kî, sī Kó͘-tāi Lô-má chi̍t tōaⁿ kun-chú-chè hêng-sek chèng-hú sî-tāi, thóng-tī Lô-má siâⁿ kiam hū-kīn só͘-chāi.