Lāi-hīⁿ (Latin-gí: auris interna) sī hīⁿ ê loē-pō͘, hâm chhù-lí pêng-hêng-kám ê chêng-tiâⁿ-khì kap siu siaⁿ-im ê thèng-o-giû (cochlea).

Chiūⁿ sek pō͘-hūn sī lāi-hīⁿ.