A-bú, a-bó, sī siang-chhin lāi-té cha-bó͘ hit-ê.

Kok khoán kiò-hoatSiu-kái

Tû-liáu "a-bú" (-bó) í-goā, mā tiāⁿ kiò lāu-bú (-bó). Nā khah chèng-sek tio̍h kóng bú-chhin (bó-). Tī Tâi-oân hiān-sî tiāⁿ kóng ma-ma (he̍k-chiá ho͘ má-mah), mā ū siū Ji̍t-gí éng-hióng kiò khà-sàng. Kî-tha koh ū ēng "niû" ia̍h "niâ" lâi kiò, pí-lūn a-niâ, a-niû, niû-né téng khoán. Ū-ê Hō-ló-lâng sī kiò a-i he̍k-chiá i-a. Lēng-goā tī Hok-kiàn iá ū a-chiá téng chiàm khah chió-sò͘ ê kiò-hoat.

Siong-koanSiu-kái

Chham-khóSiu-kái