Lī-chi̍t (Eng-gí: dysentery) sī 1 khoán làu-sái (diarrhea) làu kah chin lī-hāi ê pēⁿ, tāi-piān (feces) lāi-té tiāⁿ ē ū hoeh, chit chióng chêng-hêng iū-koh hō chò hoeh-lī. Khí-tì sī khì chia̍h tio̍h ē hō͘ tn̂g-á hoat-iām ê bî-seng-bu̍t, tùi sin-thé chin siong-tiōng. Chú-iàu ū 2 chióng lūi-hêng, Shigella sè-khún ín-khí ê sè-khún-sèng lī-chi̍t, shigella lī-chi̍t (shigellosis); kap amoeba Entamoeba histolytica ín-khí ê amoeba lī-chi̍t (amoebic dysentery). Ín-khí lī-chi̍t ê sè-khún sī Kiyoshi Shiga1898 chhoē--tio̍h-ê.