Hoat-iām (發炎; Eng-gí: inflammation; goân-chū Latin-gí: inflammatio) sī sin-khu ê cho͘-chit tuì iú-hāi chhì-kek (chhiūⁿ pēⁿ-goân-thé (pathogen), siū-siong ê sè-pau, he̍k-chiá-sī chhì-kek-bu̍t) ê ho̍k-cha̍p seng-bu̍t hoán-èng ê chi̍t-pō͘-hūn[1][2]. Hoat-iām hoán-èng sī kah bián-e̍k sè-pau, hoeh-kńg kap hun-chú kài-chit (分子介質) téng-téng ê cho͘-chit pó-hō͘-sèng hoán-èng sio-khan-liân--ê. Hoat-iām ê kong-lêng sī ūi-tio̍h beh kā sè-pau ê sún-siong siau-tû-tiāu; kā goân-té ê sún-siong kap iām-chèng kòe-têng só͘ chō-sêng ê huāi-sí sè-pau (壞死細胞) hām cho͘-chit chheng-lí hō͘ tiāu, jî-chhiáⁿ koh ē khí-tōng cho͘-chit ê siu-ho̍k kong-lêng.

Hoat-iām
Iām-chèng ê chú-iàu pēⁿ-chèng pau-koat: thàng-thiàⁿ, hoat-jia̍t, hoat-âng, hàng-chéng kap kong-lêng sòng-sit. Iû-î kòe-bín hoán-èng, uì chiah ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chi̍t-kóa-á chí-phiau.
Specialty Immunology, rheumatology
Symptoms Heat, pain, redness, swelling
Complications Asthma, pneumonia, autoimmune diseases
Duration Acute: few days
Chronic: up to many months, or years
Causes Infection, physical injury, autoimmune disorder

Chú-iàu chèng-thâu siu-kái

Ngó͘ ê chú-iàu ê thé-teng sī jia̍t, thiàⁿ, âng, chéng kap kong-lêng sòng-sit (latin-gú: calor, dolor, rubor, tumor kap functio laesa). Hoat-iām sī chi̍t chióng it-poaⁿ ê hoán-èng, in-chhú hoat-iām hông jīn-uî sī sian-thian bián-e̍k ê chi̍t chióng ki-chè; put-kò sek-èng sèng bián-e̍k tio̍h-ē chiam-tuì ta̍k-chióng pēⁿ-goân-thé[3]. Hoat-iām siuⁿ-chió khó-lêng ē tì-sú iú-hāi ê chhì-kek (pí-jû ba̋i-khín (bacteria)) tuì cho͘-chit ū chìn-hêng sèng ê phò-hāi; pēng-chhiáⁿ sún-hāi seng-bu̍t thé ê seng-chûn. Tò-péng lâi kóng, kòe-to ê bān-sèng hoat-iām hêng-sek ê hoat-iām kap to-chióng pēⁿ-chèng ū koan-hē, pí-jû hoe-hún chèng (花粉症), gê-chiu pēⁿ (牙周病), tōng-me̍h chiok-iōng ngē-hòa (動脈粥樣硬化) kap kut-koan-chat-iām (骨關節炎).

Hoat-iām ē-tàng hun-chò kip-sèng hām bān-sèng chit nn̄g-chióng. Kip-sèng hoat-iām sī sin-thé tuì iú-hāi chhì-kek ê siōng-thâu-á ê hoán-èng, tō sī thong-kòe hiat-chiong hām pe̍h sè-pau (te̍k-pia̍t sī lia̍p sè-pau) uì hiat-e̍k chìn-ji̍p siū-sún cho͘-chit ê ūn-tōng cheng-ka lâi si̍t-hiān ê. It hē-lia̍t seng-hòa sū-kiāⁿ thoân-pò kap sêng-se̍k ê hoat-iām hoán-èng, sia̍p-ki̍p kio̍k-pō͘ hoeh-kńg hē-thóng, bián-e̍k hē-thóng kap siū-siong cho͘-chit lāi ê kok-chióng sè-pau. Tn̂g-kî hoat-iām (kiò-chò bān-sèng hoat-iām) ē tì-sú hoat-iām pō͘-ūi ê sè-pau luī-hêng (pí-jû tan-he̍k (單核) sè-pau) hoat-seng ta̍uh-ta̍uh-á piàn-hòa, i-ê te̍k-teng sī hoat-iām kòe-têng tang-tiong cho͘-chit tông-sî phò-hāi hām siu-kian.

Chù-kái siu-kái

Chham-ia̍t siu-kái

 1. Ferrero-Miliani L, Nielsen OH, Andersen PS, Girardin SE (February 2007). "Chronic inflammation: importance of NOD2 and NALP3 in interleukin-1beta generation". Clinical and Experimental Immunology. 147 (2): 227–235. doi:10.1111/j.1365-2249.2006.03261.x. PMC 1810472 . PMID 17223962. 
 2. Chen L, Deng H, Cui H, Fang J, Zuo Z, Deng J, et al. (January 2018). "Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs". Oncotarget. Impact Journals, LLC. 9 (6): 7204–7218. doi:10.18632/oncotarget.23208. PMC 5805548 . PMID 29467962. 
 3. Abbas AB, Lichtman AH (2009). "Ch.2 Innate Immunity". Chū Saunders (Elsevier). Basic Immunology. Functions and disorders of the immune system (3rd pán.). Saunders/Elsevier. ISBN 978-1-4160-4688-2. 
 • Anaphylatoxin
 • Anti-inflammatories
 • Essential fatty acid interactions
 • Healing
 • Inflammaging
 • Inflammatory cytokine
 • Inflammatory reflex
 • Interleukin
 • Lipoxin
 • Neurogenic inflammation
 • Substance P
 • Stress (biology)
 • Endothelial Cell Tropism

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Inflammations