Lō͘-ka 19

Lō͘-ka 19, ia̍h Lō͘-ka Hok-im Tē 19 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su Lō͘-ka Hok-im ê tē-19 chiuⁿ.

Lō͘-ka 19
Su Lō͘-ka Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 3
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Choân-bûn修改

Chat修改

Gōa-pō͘ liân-kiat修改

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lō͘-ka 19


Lō͘-ka 19
Chiap-sio̍k
Lō͘-ka 18
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Lō͘-ka Hok-im
Kè-sio̍k
Lō͘-ka 20