Lūi-pia̍t:Be̍k-se-ko

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Be̍k-se-ko.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 5 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 lūi.

B

H

T

Tī "Be̍k-se-ko" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.