Lūi-pia̍t:Kha-kiû

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Kha-kiû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 5 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 lūi.

B

K

T

Tī "Kha-kiû" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.