Holopedia beh kì-lio̍k tì-sek, m̄-koh tì-sek sī siáⁿ? 1 ê ki-pún ê piáu-ta̍t hong-sek tō sī khò hun-lūi. Hun-lūi ê hong-sek chē-chē khoán, khah hē-thóng-sèng ê chò-hoat sī ùi ki-chân khai-sí, chhun--ê chiah ùi ki-chân tau̍h-tau̍h kiàn-li̍p.

Lán lâng toà tiàm chū-jiân sè-kài. Lán ēng ki-su̍t hō͘ ka-tī khah hó khiā-khí. Lán kā o̍h--tio̍h ê mi̍h-kiāⁿ ēng bûn-kiāⁿ kì-lio̍k--lo̍h-lâi, koh kā thoân-pò--lo̍h-khì. Lán gián-kiù lán ê siā-hoē kiat-kò. Kok chióng siā-hoē bûn-hoà lāi-té, ha̍k-su̍t sī choan-kang leh gián-kiù tì-sek ê oa̍h-tāng. Tú tio̍h m̄ chai ê mi̍h-kiāⁿ lán ē-tàng chiàu sî-kan lâi chhâ, iah sī khì chhâ chham-khó chu-liaū.

Beh tit tio̍h tì-sek, ài khò thiu-siōng ê su-khó koè-têng, kî-tiong 1 chióng chiâⁿ ū-haū--ê tō sī sò͘-ha̍k. Sìn-gióng sī lēng-goā 1 chióng, m̄-koh khah ū cheng-gī.

Holopedia ēng Wikipedia lâi kì-lio̍k tì-sek.

Chham-khó: Category:CommonsRoot

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 12 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 12 lūi.

C

H

I

L

  • Lâng(27 分類, 18 ia̍h)

N

P

S

T

W