Lūi-pia̍t:Lūi-hêng

Lūi-hêng (類型), Eng-gí "genre", chit pêng chí gē-su̍t--ê.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

P

Tī "Lūi-hêng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.