Lūi-pia̍t:Liân-ha̍p Ông-kok ê le̍k-sú

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

1

2

E

K

Tī "Liân-ha̍p Ông-kok ê le̍k-sú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 7 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 ia̍h.