Lūi-pia̍t:Se-pan-gâ ê chū-tī siā-lí

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Se-pan-gâ ê chū-tī siā-lí.

Tī "Se-pan-gâ ê chū-tī siā-lí" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 11 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 11 ia̍h.