Lūn-bûn (論文) sī kho-ha̍k ia̍h-sī siā-hōe gián-kiù ê kang-chok-chiá tī chheh ia̍h-sī ha̍k-su̍t kî-khan téng khan-teng ê bûn-chiuⁿ, chú-iàu sī beh hoat-piáu ka-kī ê gián-kiù sêng-kó. Ha̍k-su̍t lūn-bûn tiāⁿ-tiāⁿ kiông-tiāu sī ū it-tēng ê goân-chhòng-sèng ê khang-khòe chóng-kiat. Tong-jiân, mā ē-tàng sī tùi í-chá chiân-pòe ê lūn-bûn só͘ chò-chhut ê phêng-kè, chit-khoán lūn-bûn it-poaⁿ hō-chò hôe-kò͘ bûn-chiuⁿ.