Liân-bêng 90/Le̍k Tóng

(Tùi Le̍k-tóng (Tek-kok) choán--lâi)

Liân-bêng 90/Le̍k TóngTek-kok ê Le̍k Tóng.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Bündnis 90/Die Grünen