Liân-bêng 90/Le̍k Tóng

(Tùi Le̍k-tóng (Tek-kok) choán--lâi)

Bündnis 90 - Die Grünen Logo.svg

Liân-bêng 90/Le̍k TóngTek-kok ê Le̍k Tóng.


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Bündnis 90/Die Grünen