Levant (A-la-pek-gí: المشرق /ʔal-maʃriq/) sī Tang Tē-tiong-hái Tē-khu ê le̍k-sú-sèng tē-hō-miâ. Khah khoah ê ì-sù sī chí kui-ê hâm tó-sū chai-lāi, tùi Hi-lia̍p hiòng tang-pêng, kòe Thó͘-ní-kî, se̍h kòe Tē-tiong-hái iân-hōaⁿ kàu Libya poàn-pêng kiam Ai-ki̍p, kap in-ê tang-pêng chi̍t kóa kok-ka.

Chhim-sek sī 20 sè-kí í-lâi chú-iàu Levant chí-miâ ê hoān-ûi, chhián-sek sī kóng-gī ê hoān-ûi.