Liû-chong (琉裝; Liû-kiû-gí: ウチナースガイ) sī Liû-kiû-lâng ê thoân-thóng bîn-cho̍k ho̍k-chong. Tī 16 sè-kí ê sî, Liû-kiû-kok chèng-koân khak-li̍p liáu kai-kip chè-tō͘, ho̍k-chong mā chiàu sin-hūn kai-kip lâi hun-lūi. Bô-kāng sin-hūn kai-kip ê lâng só͘ chhēng ê ho̍k-chong ē í sek-chhái, bô͘-iūⁿ kap pò͘-liāu lâi khu-pia̍t. In-ūi Liû-kiû tông-sî siū tio̍h Tiong-kok hām Ji̍t-pún bûn-hòa ê éng-hióng, liû-chong khip-siu liáu Bêng-chè hàn-ho̍k kap Kang-hō͘ sî-tāi hô-ho̍k ê te̍k-tiám, koh iông-ha̍p chāi-tē bîn-cho̍k sek-chhái lâi hêng-sêng.