Li̍p-thé-chú-gī ia̍h Li̍p-thé-phài20 sè-kí chho͘-kî ê avant-garde bí-su̍t ūn-tōng, tùi Au-chiu ê koè-oē kap tiau-khek ū chin toā ê éng-hióng, mā éng-hióng tio̍h pa̍t ê léng-he̍k ê tiâu-liû. Li̍p-thé-phài kā bu̍t-thé "thiah-khui" hun-sek, liáu-āu têng tàu chò thiu-siōng ê hêng-sek. Li̍p-thé-phài kā 1 ê mi̍h ùi kúi-ā-ê kak-tō͘ piáu-hiān--chhut-lâi. Tī Li̍p-thé-phài ê chok-phín lāi-bīn, pêng-bīn chi-kan sio-tú sio-chhiat ê kak-tō͘ bē-su bô kui-chek, tì-tio̍h hō͘ lâng kám-kak bô tiāⁿ-tio̍h ê chhim-chhián-kám (depth).

Juan GrisPablo Picasso, 1912 nî

Thâu-lâng chú-iàu ū Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris.