Pap-lō͘ Lú-it Pì-ka̍t-sò͘ (E-su̍h-pá-ngià ōe: Pablo Ruiz Picasso) (1881 nî 10 goe̍h 251973 nî 4 goe̍h 8) sī E-su̍h-pá-ngià ê oē-ka kiam tiau-khek-ka. I sī 20 sè-kí bí-su̍t-kài lāi-bīn siōng kài chē lâng chai ê 1 ê jîn-bu̍t. I siōng chhut-miâ ê sū-chek sī hām Georges Braque téng-jîn chhoā-thâu kiâⁿ li̍p-thé-chú-gī (Cubism) ê ūn-tōng. I ê chok-phín put-chí-á phong-phài: iok-liōng ū 13,500 tiuⁿ kap siat-kè-tô͘ (designs), 100,000 tiuⁿ khek-pán kap khek-pán-tô͘ (prints), 34,000 tiuⁿ chheh ê chhah-tô͘, kap 300 chō tiau-khek kap hûi-á.[bô chhut-chhù]

1962 nî ê Pablo Picasso.
Signatur Pablo Picasso
Signatur Pablo Picasso

Picasso chhut-seⁿ tī Se-pan-gâ Málaga hit-tah-á, lāu-pē José Ruiz y Blasco, lāu-bú María Picasso y López, sī toā-hàn kiáⁿ. Lāu-pē sī choan oē chiáu-á ê chū-jiân hong-keh oē-ka, mā tam-jīm kàu-siū kap tē-hng bí-su̍t-koán ê koán-tiúⁿ. Pablo chū sè-hàn tō piáu-hiān chhut bí-su̍t thian-hūn. I tùi lāu-pē hia tit tio̍h chho͘-pō͘ ê bí-su̍t hùn-liān, pau-koat o̍h oē lâng kap oē iû-oē. I āu—lâi tī Gē-su̍t Ha̍k-īⁿ chìn-siu boē 1 tang tō lī-khui.

I poaⁿ khì Hoat-kok Pa-lí ê Montmartre khu, hit-tah toà chin chē gē-su̍t-ka kap tì-sek-hūn-chú. Āu—lâi Picasso kap kî-thaⁿ ê gē-su̍t-ka ta̍uh-ta̍uh-á soá khì Montparnasse.

Bô-lūn sī Se-pan-gâ Loē-chiàn, Tē-it-pái Sè-kài Tāi-chiàn, ia̍h Tē-jī-pái Sè-kài Tāi-chiàn, I lóng bô khì chham-ka. Goā-kok-lâng ê sin-hūn sī pō͘-hūn ê in-toan. Ū lâng siat-sú i hoán-chiàn, mā ū lâng giâu-gî sī kiaⁿ-sí. Sui-bóng i chiàn-chêng chiàn-āu lóng ū chham-ka Hoat-kok Kiōng-sán-tóng, mā tông-chêng Catalunya ê to̍k-li̍p ūn-tōng, i khêng-si̍t tùi chèng-tī ūn-tōng bô kài jia̍t.

I bat kap 3 ê cha-bó͘-lâng seⁿ 4 ê kiáⁿ, lēng-goā iū-koh ū pa̍t-ê cha-bó͘.

Picasso kan-taⁿ bē i su-iàu bē ê chok-phín. I koè-sin ê sî-chūn, sin-khu-piⁿ iáu ū chiok chē ka-kī ê chok-phín, mā ū bē chió kî-thaⁿ chhut-miâ oē-ka ê chok-phín (chhiūⁿ kóng i bat kap Henri Matisse kau-oāⁿ chok-phín). I bô lâu ûi-chiok-jī, koè-óng liáu-āu ê ûi-sán-soè tō ùi i ê chok-phín thiu. Che ia̍h sī choáⁿ-iūⁿ Musée Picasso (Pa-lí) ū hiah chē pak tô͘ ê in-toan.

Picasso hit pak Garçon à la pipe2004 nî phah-bē ê sêng-kau-kè sī Bí-kim 1-ek 4-pah bān, phoà hit-tang-chūn ê kì-lio̍k. Lēng-goā ū kúi-ā-pak mā ta̍t bē chió chîⁿ.

Chok-phín siu-kái

It-poaⁿ kā Picasso ê chok-phín hun chò kúi-ê sî-kî. Boán-liân ê hun-lūi khah ū cheng-gī. Chá-kî—ê pau-hâm: Khóng-sek Sî-kî (Blue Period, 1901–1904), Mûi-kùi Sî-kî (Rose Period, 1905–1907), Hui-chiu Sek-chhái ê Sî-kî (African-influenced Period, 1908–1909), Hun-sek Li̍p-thé-chú-gī Sî-kî (Analytic Cubism, 1909–1912), kap Ha̍p-sêng Li̍p-thé-chú-gī Sî-kî (Synthetic Cubism, 1912–1919).

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Pablo Picasso

Bí-su̍t-koán:

Soàⁿ-téng oē-lông: