Kong-liân

(Tùi Light-year choán--lâi)

Kong-liân (光年) sī kng tī chin-khong ê khoân-kéng, chaú chi̍t nî ê hn̄g. Kng-nî sī tn̂g-tō͘ ê tan-ūi, m̄ sī sî-kan ê tan-ūi. 1 kng-nî tāi-io̍k 9,460,528,404,879 km.