Lio̍k-siōng ūn-tōng

Lio̍k-siōng ūn-tōng (athletics) sī chi̍t lūi ūn-tōng, pau-koat liáu kēng-cháu, thiàu, tâu (tàn) kap kiâⁿ. Kî-tiong, siōng kài phó͘-phiàn ê koh sī chhân-kèng ūn-tōng (track and field), lēng-gōa iá-gōa he̍k-chiá chhī-lāi bé-lō͘ téng ê kēng-cháu mā chin chia̍p kí-hêng.

chân-kèng kēng-cháu.