Lucky LukeMorris oē ê chi̍t-hē-lia̍t ang-á-oē. Kò͘-sū ê chú-kak Lucky Luke sī Bí-kok sai-pō͘ ê chi̍t-ê cowboy. Ang-á-oē āu--lâi mā ū hông kái-chò bàng-gah iáⁿ-chi̍p kap tiān-iáⁿ.

Chhut-pán le̍k-sú

siu-kái

Morris tī 1946 nî khai-sí oē Lucky Luke. Tē-1-ê kò͘-sū hō chò Arizona 1880, tī ang-á-oē cha̍p-chì Le Journal de Spirou hoat-piáu. Thâu-khí-seng kúi tang lóng sī Morris kā-kī oē tô͘ kā-kī siá kò͘-sū. Āu--lâi i kap René Goscinny ha̍p-chok, 1955 nî khái-sí kái hō͘ Goscinny pian-siá kò͘-sū. Morris kap Goscinny ha̍p-chok it-ti̍t kàu Goscinny 1977 nî koè-sin chiah soah, chit-toāⁿ sî-kan sī Lucky Luke siāng sî-kiâⁿ ê sî-chūn.

Āu--lâi Morris mā ū kap pa̍t-ê chok-chiá ha̍p-chok, pau-koat Xavier Fauche kap Jean Léturgie. Morris tī 2001 nî koè-sin liáu-āu, hiān-chú-sî ê pán-pún sī Achdé (tô͘) kap Laurent Gerra (kò͘-sū) teh chhòng-chok, ang-á-oē ê miâ mā kái chò Les nouvelles aventures de Lucky Luke (Lucky Luke ê sin mō͘-hiám).