Tâi-oân Lo̍k-káng ê mī-soàⁿ poàⁿ-sêng-phín.

Mī-soàⁿ sī chi̍t khoán khah sè-kho͘ ê , sī Hok-kiàn-sek ê chia̍h-mi̍h, tī A-chiu tang-lâm chin liû-hêng.

Siong-koanSiu-kái