Marduk-apla-iddina 2-sè

Marduk-apla-iddina 2-sè (Marduk-apla-iddina II; Chêng 8 sè-kí chhut-sì) sī Pa-pí-lûn ê kok-ông.

Marduk-apla-iddina 2-sè
Pa-pí-lûn ê ông

Marduk-apla-iddina 2-sè
Pa-pí-lûn ê ông
Chhut-sì Chêng 8 sè-kí

I ê miâ mā siá chò Merodach-Baladan thóng-tī ê sî-kan tāi-khài sī Chêng 721 kàu 710 nî. I chiap ông-ūi liáu-āu bô lōa kú, Assyria ê Sargon 2-sè tùi Pa-pí-lûn ê kong-kek mā khai-sí. Té-bé Marduk-apla-iddina hông phek kòe Elam tē-khu. 7 tang āu, siū Elam lâng ê oān-chō͘, i chài chi̍t pái tit tio̍h ông-ūi, chóng-sī āu--lâi iū koh hō͘ Sargon ê hāu-seⁿ Sennacherib ián lo̍h tâi. I tī liû-bông ê sî pat hoat-tōng hoán-loān m̄-koh sit-pāi, siōng bóe tī liû-bông sî-kî kòe-sin.[1]

Merodach-Baladan mā sī Hi-pek-lâi Sèng-keng (Kū-iok) kì-su̍t ê jîn-bu̍t chi it.

Chham-chiàu siu-kái

  1. Don Nardo (2007). "Merodach-Baladan". The Greenhaven Encyclopedia of Ancient Mesopotamia. Greenhaven Press. ISBN 978-0-7377-3441-6.