Mhebu, he̍k-chiá kóng alang Mhebu ("alang" sī chi̍t khoán chng-siā), sī khah chá Seediq cho̍k ê Tgdaya lâng ê chng-siā, só͘-chāi ùi kin-á-ji̍t Lâm-tâu-koān Jîn-ài-hiong, kap Lô͘-san Un-chôaⁿ chha-put-to só͘-chāi.

Mhebu sī Ji̍t-pún sî-tāi só͘ hun Bū-siā ē-té ê pō͘-lo̍k chi it, siā lāi koh ē-tàng hun Mhebu-Hunac ("Téng Mhebu") kap Mhebu-Daya ("Ē Mhebu") téng khu-he̍k.