Missouri Hô ūi tī leh Pak Bí-chiu, goân-thâu tī Rocky Soaⁿ-lêng, Montana chiu lāi. Missouri Hô hiòng tang-lâm liû kòe 3,767 kong-lí, ùi Missouri chiu chia̍p ji̍p Mississippi Hô.

Nā kā Mississippi Hô chú-liû kap chi-liû hun-khui sǹg, Missouri Hô sī kui Pak Bí-chiu siāng tn̂g ê hô-chhoan.