Moe (萌え "mo͘-e") sī chi̍t-ê Ji̍t-gí sio̍k-ōe, chú-iàu ê ì-sù sī kóng tùi anime, bàng-gah, tiān-tōng kak-sek ê kah-ì kám-kak. Lēng-gōa mā hông ēng tī tùi kî-tha mi̍h-kiāⁿ ê sio-siâng kám-kak.

Moe tī Ji̍t-gí chiàu-jī ê ì-sù sī leh kóng chháu-bo̍k puh-gê ê bô͘-iūⁿ.