Motto sī chi̍t khoán kek-giân, sī chi̍t kù piáu-hiān lâng ǹg-bāng ia̍h cheng-sîn ê ōe. Motto kap slogan ê chha-pia̍t, chú-iàu sī ēng khah bûn-giân ê khùi-kháu, tiāⁿ hoán-èng kú-tn̂g ê thoân-thóng ia̍h sī te̍k-sû ê sū-kiāⁿ. Tùi se-iûⁿ lâi kóng, Latin-gí sī siāng phó͘-phiàn ēng lâi siá motto ê giân-gí.