?Nńg-thé tōng-bu̍t
Sepioteuthis sepioidea
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Mollusca
Linnaeus, 1758
Kong

Caudofoveata
Aplacophora
Polyplacophora
Monoplacophora
Bivalvia
Scaphopoda
Gastropoda
Cephalopoda
Rostroconchia
Helcionelloida

Nńg-thé tōng-bu̍t sī sio̍k tī Mollusca chit ê toā kong ê tōng-bu̍t, sêng-oân pau-hâm chin chē chióng hái-sán kap goā-khak súi-súi ê tōng-bu̍t, ùi sè-sè-chiah ê lê-á, lâ-á kàu ba̍t-cha̍t (hoe-ki), jiû-hî, chiuⁿ-hî téng-téng lóng sī. Bo̍k-chêng chai-iáⁿ ū 112,000 chéng. [1]

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. Feldkamp, Susan (2002). Modern Biology. United States: Holt, Rinehart, and Winston. pp. 725