Chéng (hun-lūi-ha̍k)

(Tùi Chéng (seng-bu̍t-ha̍k) choán--lâi)
"Chéng" ê kî-tha ì-sù, khòaⁿ chéng (khu-pia̍t-ia̍h).
He̍k (域)
Kài (界)
Mn̂g (門)
Kong (綱)
Bo̍k (目)
Kho (科)
Sio̍k (屬)
Chéng (種)
Chéng sī seng-bu̍t ê ki-pún hun chàn lāi-té ê boé chi̍t kip.

seng-bu̍t-ha̍k, chéng (種; Eng-gí: species), ia̍h sī bu̍t-chéng (物種), tû-liáu sī hun-lūi ê ki-pún téng-kip, mā ē-tàng ēng-lâi piáu-sī pâi tī chi̍t-ê téng-kip ê hun-lūi tan-oân, chhan-chhiūⁿ "lâng" (Homo sapiens) tio̍h sī chi̍t-ê "chéng".

Tēng-gī

siu-kái

Kho-ha̍k-kài tùi chèng ū chin-chē bô-kâng ê jīn-tēng hong-sek. Chi̍t-ê khah phó͘-thong m̄-koh bô chún-khak ê tēng-gī sī kóng "bô-kâng sèng-piat ē-sài kau-phoè, pēng-chhiá seⁿ chhut ū seⁿ-thòaⁿ lêng-le̍k ê āu-tāi ê chi̍t kûn seng-bu̍t."

Ernst Mayr ū chi̍t thò tēng-gī sī kóng chéng sī "si̍t-chè he̍k-chiá ē-tàng kau-phòe ê chū-jiân cho̍k-kûn kûn-thé, in kap kî-tha kûn-thé ê seⁿ-thòaⁿ hō͘-siong sī to̍k-li̍p--ê" (groups of actually or potentially interbreeding natural populations, which are reproductively isolated from other such groups).[1]

Chóng--sī nā beh chè-tēng só͘-ū seng-bu̍t lóng ha̍h-ēng ê chéng ê tēng-gī sī chiâⁿ khùn-lân.[2]

Ē-chân

siu-kái

Chèng ê ē-kha mā ē-sài koh hun á-chéng (subspecies), ia̍h sī kî-tha hō͘-siōng chha-pia̍t pí chéng kap chéng chi kan koh khah sè ê hun-lūi, chhan-chhiūⁿ phín-chéng, piàn-chéng, ia̍h chai-poê-chéng téng-téng.

Chham-khó

siu-kái
  1. de Queiroz K (2005). "Ernst Mayr and the modern concept of species". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 102 (Suppl 1): 6600–7. doi:10.1073/pnas.0502030102. PMC 1131873 . PMID 15851674. 
  2. Hanage, William P. (April 2013). "Fuzzy species revisited". BMC Biology. 11 (41). 2013-04-22 khòaⁿ--ê. A coherent species concept that can be applied throughout the kingdoms of life is still elusive.