N̂g It-lêng (黃乙玲; Yee-ling Huang; 1969 nî 9 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì ), pún-miâ N̂g Bêng-chu (黃明珠), tī Sin-pak-chhī chhut-sì, sī Tâi-oân chin chhut-miâ ê Tâi-oân-koa cha-bó͘ koa-chhiú. Tī 1987 nî chhut-tō, siōng-kài ū-miâ--ê sī i ai-oàn kap pi-siong ê chhiùⁿ-koa hong-keh. 30 hòe í-āu, i khai-sí sìn-gióng Hu̍t-kàu, chhiùⁿ-koa ê hong-keh piàn kah khah un-sûn. N̂g It-lêng lóng-chóng the̍h kòe 4 kái Kim-khek-chióng, mā sī 1990 nî-tāi, 2000 nî-tāi kap 2010 nî-tāi lóng the̍h kòe Kim-khek-chióng koa-hiō ê thâu chi̍t lâng. I ê tāi-piáu-chok ū chin chē, chhin-chhiūⁿ Jîn-seng ê Koa (人生的歌), Bô Jī ê Chêng-phoe (無字的情批), Hái Pho-lōng (海波浪), Kóng Siáⁿ-mi̍h San-bêng-hái-sè (講什麼山盟海誓), Ài-chêng ê Chiú Lóng Bōe Thè (愛情的酒攏袂退), Ài Lí bô Tiâu-kiāⁿ (愛你無條件), Ài tio̍h chiah chai thiàⁿ (愛到才知痛), Kám-siā Bô-chêng Lâng (感謝無情人), Tiām-tiām (惦惦), Tiàm chāi Lí Sin-piⁿ (惦在你身邊). N̂g It-lêng ē-sái kóng sī hiān-kim Tâi-oân-koa ê thian-hiō jîn-bu̍t.

N̂g It-lêng sè-hàn chhù-lāi sàn-chhiah, chhut-gōa khì tī-leh Pak-tâu ê Nakasi cháu-chhiùⁿ. 1983 nî, hō͘ Iûⁿ Teng-khoe thê-poa̍t, kài-siāu hō͘ Ngô͘ Chìn-hoâi chò tē-chú. 1987 nî, N̂g It-lêng hoat-piáu tē-it tiuⁿ choan-chi̍p - Kóng Siáⁿ-mi̍h San-bêng-hái-sè, khai-sí chhut-miâ.

  • Tiong-kî: