Nakasi (Hoâ-gí: 那卡西) sī Tâi-oân ê 1 chióng im-ga̍k khoán-sek. Chit sû tùi Ji̍t-pún-oē nagasi (流し) lâi ê [1][íng-íng bô-hāu ê liân-kiat], goân-pún sī "liû-tōng", "cháu-chông" ê ì-sù. It-poaⁿ jīn-ûi sī teh biô-siá Nakasi ga̍k-chhiú phiau-lōng ê ji̍t-chí.

Nakasi tī tē-2-pái tāi-chiàn liáu-āu ê im-ga̍k-sú ū siong-tong ê tē-ūi. Chhan-chhiūⁿ Kim-mn̂g-ông kap Lí Péng-hui, Kang Hūi, Lô-chúi-khe Kong-siā chia chiâⁿ bô kāng-khoán ê ián-chhut-chiá, lóng ū siū Nakasi éng-hióng.

Nakasi ū chin tāng ê ē-kha-chân siā-hoē ê khì-bī. Nakasi tng sî-kiâⁿ ê sî-chūn, ga̍k-su khò tê-sek, chiú-ka téng-téng ê ngô·-lo̍k-gia̍p tō· seng-oa̍h. Tâi-pak Pak-tâu ê un-choâⁿ sán-gia̍p mā kap Nakasi ū bi̍t-chhiat ê koan-hē.

Tâi-oân kang-hoē ūn-tōng ê im-ga̍k choan-chip it-poaⁿ lóng ē chhah kúi-tiâu-á Nakasi ê koa-á. Kang-lâng Li̍p-hoat Hêng-tōng Úi-oân-hoē ê koan-hē jîn-sū sīm-chì kā in ê ga̍k-thoân hō-miâ chò O·-chhíu Nakasi.