Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn


Tē-jī/lī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn (kán-lio̍k: jī/lī-chhù-tāi-chiàn, jī/lī-chiàn) sī 1939 nî kàu 1945 nî, Tông-bêng-kok kap Te̍k-sim-kok (軸心國, ì-sù sī “chhin-chhiūⁿ tī chhia-sim ê ta̍k-ê kok-ka”; Ji̍t-pún-ōeChhu-te̍k-kok [樞軸國]) chi-kan ê choân-kiû chiàn-cheng, sī jîn-lūi le̍k-sú chêng kah taⁿ kui-bô͘ siōng kài toā, phò-hāi siōng chīn-pōng, sí-siong siōng kài chhi-chhám ê sî-kî. Tng jia̍t ê sî, bat khan-siap tio̍h 70 thóng ê kok-ka. Lio̍k-hái-khong to ū teh kau-chiàn, boé-chhiú ê sí-bông jîn-sò͘ khah chē 6-chheng-bān lâng. Tông-bêng-kun chiàn iâⁿ.

1945 nî, Bí-kok hiòng Ji̍t-pún tàn goân-chú-toâⁿ.

Tē-jī-chhù Tāi-chiàn kî-tiong Ji̍t-pún hoat-khí ê chhim-lio̍k mā kiò Toā Tang-a Chiàn-cheng; Ji̍t-pún tī ê Thài-pêng-iûⁿ ê chiàn-tiûⁿ mā kiò Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-cheng.