Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-cheng

Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-chengTē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn lāi-bīn Thài-pêng-iûⁿ kap A-chiu ê pō͘-hūn, ē-té pau-koat Tiong-iong kap Sai-lâm Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-tiûⁿ, Tang-lâm-a Chiàn-tiûⁿ, koh-ū Tiong-kok Chiàn-tiûⁿ.

Siong-koan siu-kái