Tāi Tang-a Chiàn-cheng

Tāi Tang-a Chiàn-cheng (大東亜戦争) sī chí Jī-chhù Tāi-chiàn sî-kî Ji̍t-púnOán-tang tē-khu kap Thài-pêng-iûⁿ ê chiàn-cheng. Chit-ê miâ chú-iàu sī chiàn-sî Ji̍t-pún só͘ sú-iōng.

Tāi Tang-a Chiàn-cheng kì-liām iû-phiò.