Kim-mn̂g-ông kap Lí Péng-hui

Kim-mn̂g-ông kap Lí Péng-hui, Tâi-oân chhut-miâ ê chheⁿ-mê im-ga̍k-ka. In 2 lâng tī pak-pō· Pak-tâu, Tām-chúi ê thoân-thóng tê-sek chhiùⁿ-koa chin chē tang, tī 1997 nî chiah keng-koè Phoaⁿ Sió-kiap, Tân Bêng-chiong chhut Hō-ló-oē choan-chip Liû-lōng kàu Tām-chúi, chū án-ne toā chhut-miâ. Nakasi sī in ê hong-keh.

Kim-mn̂g-ông (金門王) pún-miâ Ông Eng-thán (王英坦, 1953 nî- 2002 nî). Iáⁿ-siòng kì-lio̍k-chiá Phoaⁿ Sió-kiap (潘小俠) tī Tām-chúi Má-kai pài-tn̂g hù-kīn hām i se̍k-sāi. In-ūi Ông sī Kim-mn̂g lâng, i tō kā i hō "Kim-mn̂g-ông" chit ê miâ. Kim-mn̂g-ông sè-hàn hò·ⁿ-hiân khì khioh peng-á tàn-hìⁿ-sak ê mi̍h, soah hō· hoé-io̍h chà kah ba̍k-chiu kiông-beh chheⁿ-mê, chhiú-poâⁿ tio̍h-siong. 12~3 hoè ê sî, Kim-mn̂g chèng-hú sàng i khì Tâi-oân chiū-ha̍k, m̄-koh ha̍k-hāu hiâm i nî-hoè siuⁿ chē, bô hō· i tha̍k. I bat ti Báng-kah chò cha̍p-kang-á, liáu-āu ji̍p khì pin-gî-siā pûn lat-pah (?). Ba̍k-chiu chhiú-su̍t sit-pāi pìⁿ chheⁿ-mê, i chū án-ne khì kàu Sin-chng bông-jîn ha̍k-hāu, tī hia se̍k-sāi Lí Péng-hui. Āu--lâi khì tī Tām-chúi, ū lâng kài-siāu i sì-kè ián-chhiùⁿ -- choân-tó chông thàu-thàu.

Lí Péng-hui (李炳輝)

Chok-phínSiu-kái

In lóng-chóng chhut 3 tiuⁿ choan-chi̍p.

Liû-lōng kàu Tām-chúi (1997)Siu-kái

 1. Liû-lōng kàu Tām-chúi - Tân Bêng-chiong tit-tio̍h 1998 nî Kim-khek-chióng ê "Siōng Gâu ê Chok-khek-jîn" chióng.
 2. Má-mah Chhiáⁿ Lí iā Pó-tiōng
 3. Khó· Chiú
 4. Àm-thâu-á chúi-ke 晚頭仔水鸡
 5. Lia̍h-lêng--ê liû-liōng kì 掠龍兮流浪記
 6. Hoàh lîn-liong bē cha̍p-sè 喝玲瓏賣杂細
 7. Ài-chêng Lō·
 8. Bô siaⁿ ê Nakasi
 9. Lâm-jî Ai-koa
 10. Tām-chúi Bō·-sek

Lâi-khì Hawai‘i (1999)Siu-kái

 1. Lâi-khì Hawai‘i
 2. Lāu-lâng A-kó-koh
 3. Sit-loân ê Piān-tong
 4. Ím-chiá chi Koa 飲者之歌
 5. Iân-tâu Koa
 6. Tah-chhia Koa 搭車歌
 7. So La Lí leh toh?
 8. Sió-sió ê Só·-chāi
 9. Kū-chêng-mî-mî

Chham-khó chu-liāuSiu-kái